Bajkowa Kraina Przedszkole Terapeutyczne

Zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zapewniamy opiekę i terapię dzieciom z autyzmem i Zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnością sprzężoną,
z niepełnosprawnością ruchową,
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub lekkim .

Scroll to Top